Molenzorg
Lummen, Limburg
<p>Kleine Molen<br />Kleinmolen<br />Kleen Meulen</p>
Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 25.04.2010
Naam

Kleine Molen
Kleinmolen
Kleen Meulen

Ligging Mangelbeekstraat 56
3560 Lummen

op de Mangelbeek


toon op kaart
Geo positie 50.977722, 5.182178
Eigenaar Ferdinand Vanderaerden - De Meer
Gebouwd Voor 1715 / 1782
Type Onderslag watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Dubbelmolen, met overkapping over de waterloop
Gevlucht/Rad Metalen onderslagrad
Inrichting Nog aanwezig
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
29.05.1995
Molenaar Ferdinand Vanderaerden, Frits Haanen
Openingstijden Als vakantiehuis; op molendagen en op afspraak (tel. 013 52 16 40, F. Vanderaerden; email: info@dekleenmeulen.be)
Internet bron

Kleine Molen
Kleinmolen
Kleen Meulen

Beschrijving / geschiedenis

De Kleine Molen op de Mangelbeek te Lummen werd gebouwd voor 1715. De toenmalige eigenaar was Louis Pierre van der Marck (°Keulen 1674 - Aken 4.11.1750). Zijn zoon Louis Engelbert van der Marck (1701-1773) erfde de molen in 1750. Zijn dochter Louise Marguerite van der Marck (°1730) erfde de molen. Ze was gehuwd met hertog Charles Marie Raymond van Arenberg. Deze laatste overleed in 1778.

In 1782 was de molen dringend aan vernieuwing toe: de gebouwen waren nog uit hout en leem opgetrokken. Er werd dan ook een nieuwe molen gebouwd, ditmaal in steen. Op 8 januari 1783 werd deze nieuwe molen gekeurd en geschat door Cornelis Verschuren en Jean Geerts beide beëdigde molenmakers. Voor het keuren en schatten van het ijzerwerk werd Adrien Henri Kaltermans, beëdigd meestersmid, aangesteld. Jean Verboven was de toenmalige huurder en uitbater (ook van de Grote Molen).

Nadat Louise Marguerite van der Marck in 1820 in Heverlee overleden was, bleven haar goederen onverdeeld, tot de familie van Arenberg ze in 1837 verkocht. De Kleine Molen werd samen met het kasteel De Burg, de boerderij en de omliggende gronden aan Laurent Palmers uit Hasselt verkocht voor 94.100 frank. Bij zijn overlijden in 1846 kwam de molen in het bezit van zijn echtgenote en zijn dochter Catharine Palmers. Ze was gehuwd met Henri Gerard Briers.

In februari 1849 werd een commodo- en incommodo-onderzoek ingesteld om een nieuwe peilnagel te plaatsen. De molenaars durfden het water tegen te houden en het peil zodoende hoger te laten komen dan toegelaten was. Dit kon overstromingen en dijkbreuken veroorzaken. Vandaar dat er een peilnagel geplaatst werd. De Bestendige Dputatie van de provincie Limburg keurde op 9 maart 1849 de vastgestelde pegelhoogte van 1,350 meter goed.

Eigenaars na 1840:
- voor 1844, eigenaar: Palmers Laurens, de weduwe, te Hasselt
- 1846, deling: Briers-Palmers Henri, rentenier te Hasselt
- 1875: de weduwe en kinderen
- 1893, erfenis: Briers Edmond en compagnie, eigenaar te Hasselt
- 1915, deling: a) Briers le Boucher-d'Hérouville Henri, rentenier te Lummen; b) de Laminne-Briers Marie Ernest, rentenier te Lummen (later te Bas-Oha)
- 1928, gift: Briers de Lamey le Boucher-d'Hérouville Henri, eigenaar te Lummen
- 1954, verkoop: Robijns-Kempeneers
- 1966, verkoop: Vanderaerden-De Meer Ferdinand, Lummen

De Kleine Molen was een olieslagmolen en een graanmolen. Henri Briers was ook eigenaar van de windmolen van Lummen. Deze werden beide op 15.03.1869 verhuurd aan Louis Deceurster (°Houthulst 25.08.1823) en zijn echtgenote Therese Vandebroek (°Houtvenne 02.02.1826). Henri Briers overleed en zijn echtgenote Catharine Palmers erfde samen met hun kinderen Frederic, Amedeus, Edmond, Carelie en Alix. Toen Louis Deceurster op 18.06.1872 overleed, bleef de weduwe samen met een van haar zonen, Henri, de molen uitbaten tot ze deze op 05.03.1875 verlieten en de inboedel verkocht werd. Op 15.03.1875 kwam Pierre Rodiers (°Kuringen 05.01.1844) er wonen. De huur voor de twee molens bedroeg 2.350 frank per jaar. PIerre Rodiers was gehuwd met Marie Josepha Horions (°Lummen 05.12.1854). Angele Rodiers (°Kuringen 12.09.1948), de zus van Pierre, was gehuwd met Perre Horions (°Lummen 12.06.1852). Deze namen de Kleine Molen over voor de som van 1550 frank per jaar. De molen was toen geschat als volgt: de graanmolen (koren en boekweit) voor 2115,75 frank en de oliemolen voor 1282,96 frank. In 1893 was de molen eigendom van Edmond Briers.

Toen in augustus 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak en de Duitsers het dorp in brand staken, was de molen reeds eigendom van burgemeester Henry Briers-le Boucher d'Hérouville en zijn schoonbroer Ernest Delamine. De huurder Denis Horions heeft niet al te veel oorlogsschade geleden: het totaal bedroeg 118,50 frank. In 1923 werd Henry Briers alleen eigenaar. In 1931 werd de oliemolen ontmanteld en als magazijn gebruikt. In 1954 kocht Robijns-Kempeneers de molen. In 1966 werd Fernand Vanderaerden de eigenaar.

De olieslagmoleninstallatie op de linkeroever verdween in 1931 en werd sindsdien gebruikt als magazijn. Het binnenwerk van de graanmolen bleef bewaard, maar het waterrad vedween in 1967 of 1968.

Het molencomplex onderging in 2002-2004 een ingrijpende restauratie. Ontwerper was het architectenbureau B.Archi (Peter Vos, Marlies Brugmans, Bart Claesen) uit Millen (Riemst). Het molentechnisch werk werd uitgevoerd door Adriaens Molenbouw uit Weert. Ten bate van de vispassage werd een nevengeul aangelegd. Op 15 juli 2008 werd een nieuw waterrad uit gietijzer en staal (gewicht 4 ton) geplaatst. De molen werd volledig maalvaardig gemaakt. De inhuldiging gebeurde bij de aanvang van de molenfeesten in het weekend van 25 en 26 april 2009. De bijgebouwen zijn ingericht als vakantiewoning (verhuur van kamers).

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft in 2007 de visdoorgang aan de 'Kleen Molen' op de Mangelbeek in Lummen afgewerkt. Hiermee toont ze aan dat het in de praktijk haalbaar is om vismigratie, veiligheid en het cultuurhistorisch herstel van watermolens te combineren, mits goede afspraken over peil en debietsverdeling. Door deze visdoorgang kunnen vissen ook na de geplande renovatie van de molensite nog passeren en optrekken vanaf de Demer tot voorbij de monding van de Laambeek. De doelsoorten zijn onder meer de snoek en de grote modderkruiper. Tegelijk werd een hoger veiligheidsniveau opwaarts van de molen gerealiseerd.
De visdoorgang is een nevengeul met drie v-vormige bekkentrappen. De nevengeul is zo gedimensioneerd dat de opstuwing nodig voor de werking van de molen geen overstromingen stroomopwaarts veroorzaken. De nevengeul en de molen kunnen samen 6 m³/s verwerken. Dit is het debiet van een storm die om de 10 jaar voorkomt. In dit geval stroomt er 4 m³/s door de molen en 2 m³/s door de nevengeul. Bij hogere debieten loopt het overtollige water via een aangelegde overstortdijk naar een weide op de linkeroever van de Mangelbeek. Ter hoogte van de instroom van de nevengeul is een dubbele koker onder de weg op de linkeroever geplaatst. De koker kan worden afgesloten als men het molenrad in werking wil stellen voor recreatief malen.

A. Vanderaerden, E. Wellens, L. Denewet, F. Gijsbrechts, A. Smeyers

<p>Kleine Molen<br />Kleinmolen<br />Kleen Meulen</p>

Foto: Frans Van Bruaene, 20.10.2008

<p>Kleine Molen<br />Kleinmolen<br />Kleen Meulen</p>

Foto: Frans Van Bruaene, 12.11.2007

<p>Kleine Molen<br />Kleinmolen<br />Kleen Meulen</p>

Tijdens de restauratie. Foto: Lieven Denewet, 2002

<p>Kleine Molen<br />Kleinmolen<br />Kleen Meulen</p>

Foto: Frans Van Bruaene, 20.10.2008

<p>Kleine Molen<br />Kleinmolen<br />Kleen Meulen</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 14.09.2002

Bijlagen

Intekendatum: 10.10.2003, 10 u.
Molen: Lummen (Limb.), Kleine Molen - dubbele watermolen met thans één metalen onderslagrad
Bouwheer: Ferdinand Vanderaerden-Demeer, Lummen
Ontwerper:  Architectenbureau B.Archi bvba (Peter Vos, Marlies Brugmans, Bart Claesen), Millen (Riemst).
Opdracht: Fase 2: restauratie molenwerk, openbare oproep tot geschikte kandidaten
Plaats aanbesteding: Arch. Vos Peter, Tikkelsteeg 11, Riemst
Toewijzing: Adriaens  Molenbouw bv, Weert (Ned.

Intekendatum: 06.07.2006, 11 u.
Molen: Lummen (Limb.), Kleine Molen - dubbele watermolen met thans één metalen onderslagrad
Bouwheer & ontwerper:  IVA Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Afdeling Water, Hasselt (Guido Vanderwaeren)     
Aard van de opdracht:  Aanleg van een visdoorgang met nevengeul te Lummen, o.a.: vistrappen (drie v-vormige bekkentrappen) , ringdijk, instroomconstructie (met een dubbele koker onder de weg op de linkeroever), vulconstructie, ontwateringsconstructie en aanpassen woelkom; cat. B, kl. 2, cat. 00, 01, 02, 03 en 04; 35 werkdagen
Plaats aanbesteding: IVA, VMM, Afdeling Water, Koningin Astridlaan 50, bus 5, 3500 Hasselt

Intekendatum: 20.11.2008
Molen: Lummen (Limb.), Kleine Molen - dubbele watermolen met thans één metalen onderslagrad
Bouwheer & ontwerper:  VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer, Hasselt
Opdracht: Slibruiming Mangelbeek en visnevengeul bij de Kleine Molen; cat. A, B, B1, kl. 3; 50 werkdagen
Plaats aanbesteding: VMM - afd. Operationeel Waterbeheer, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt

De watermolen als vismigratieknelpunt.
Uit: Staatsblad 05/07/2005
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Een besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en natuur van 7 december 2004 bepaalt het volgende :
Dossier L 7760 0 0001 H.
Het vismigratieknelpunt op de Mangelbeek te Lummen wordt veroorzaakt door een watermolen. De mogelijkheid tot opstuwing ten gunste van deze molen moet bjgevolg behouden blijven; te meer daar deze molen gerenoveerd werd met subsidies van het Vlaamse Gewest (restauratiepremie beschermd monument). Ondrzoek wijst uit dat in dergelijke gevallen de creatie van een nevengeul de meest efficiënte en natuurlijke wijze is om het vismigratieknelpunt op te lossen.
Een uitgebreide studie wees uit dat er ter hoogte van de molen geen gebruik gemaakt kan worden van een reeds bestaande waterloop die ingeschakeld kan worden als nevengeul. Om toch op een natuurlijke wijze het hoogteverschil te kunnen overbruggen zal daarom een nieuwe loop gegraven worden die als nevengeul kan functioneren. Gezien de Mangelbeek bedijkt is moet ook de nevengeul bedijkt worden. Deze dijk zal aangelegd worden aan de rand van het perceel zodat de nevengeul de ruimte heeft om zich verder natuurlijk te ontwikkelen. Teneinde okk bij hoge debieten geen problemen met waterafvoer te krijgen is een overstortdijk voorzien waarbij het overstortwater via de nevengeul opgevangen wordt en stroomfwaarts de molen verder via de Mangelbeek kan afgevoerd worden. In het kader van deze onteigening zal naast een zone voor de vispassage ook een zone voor het overstortwater verworven worden.

Persbericht. "Vijverrijke Kleen Meulen wordt natuurgebied", in: Het Belang van Limburg, 03.10.2007.
Zondag wordt achter de Lummense Kleen Meulen een nieuw natuurgebied opengesteld. Tot voor enkele jaren zag de toekomst van het vijvergebied achter deze watermolen er erg slecht uit. Dankzij de samenwerking tussen zeven partners zijn de positieve resultaten van het ecologische beheer al zichtbaar. En de wandelaar krijgt toegang tot deze prachtige natuur.
"Het 7 ha grote vijvergebied van de Kleen Meulen is gelegen in het Schulensbroek", aldus conservator Guido Huygens. "Natuurpunt werd in 2001 en 2002 eigenaar, maar de dijken waren in slechte staat. Daardoor vielen de vijvers droog en ze verdwenen onder massale opslag van wilgen. Het herstel van dit biotoop kon enkel dankzij de samenwerking tussen overheid en privé-partners."
"Natuurpunt, haar lokale afdeling de Vrienden van het Schulensbroek, de provincie Limburg, de gemeente Lummen, het Regionaal Landschap Lage Kempen, de Werkgroep Ekologie Lummen en de Gemeentelijke Adviesraad Leefmilieu Lummen sloegen de handen in elkaar. De bomen op de dijken, de wilgenopslag en de sliblaag in de vijver werden eerst verwijderd. Met dat slib werden de dijken verbreed en verstevigd. Om de eenden en reigerachtigen een geschikte broedgelegenheid te bieden werden er twee eilanden aangelegd."
"In 2006 noteerden we de eerste broedgevallen. De ijsvogel is een vaak geziene gast, en in de zomer komen de boomvalken boven het water op libellen jagen. Door het afwisselend half droog zetten van de vijvers tijdens herfst en winter trekken we steltlopers aan."
Vogelhut
In 2006 keurde de provincie een bijkomend bijzonder leefmilieuproject ‘Vogels kijken op de dijken' goed. "Er werd een vogelhut gebouwd waaruit iedereen kan genieten van dit mooi stukje natuur", vertelt Guido Huygens. "Deze werd zo ingeplant dat vanuit de hut de twee grote vijvers goed kunnen overzien worden. Vanuit de hut, die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, kan je de vogels zien."
Tijdens de herinrichting van het nieuwe natuurgebied werd ook De Kleen Meulen zelf gerestaureerd. Binnenkort wordt het waterrad teruggeplaatst en kan molenaar Fernand Vanderaerden terug malen.
Over de dijk van de Mangelbeek kan nu gewandeld worden langs de noordelijke vijver. Via de middeleeuwse vijvers van Schalbroek wandel je door Het Lummense Broek tot aan Het Pakhuis en De Grote Molen. Drie informatieborden geven het tracé aan en een korte historiek van de cultuurhistorische monumenten.

Persbericht. Klu, "Nieuw groot waterrad voor de Kleen Meulen", in: Het Belang van Limburg, 16.07.2008.
Na veertig jaar hangt er weer een groot waterrad aan de Kleen Meulen in Schalbroek. Eind augustus wil molenaar in spe Fernand Vanderaerden opnieuw graan malen. De restauratie van het molenhuis heeft 400.000 euro gekost.
Eeuwenlang draaiden aan de Kleen Meulen op de linkeroever het rad voor de olieslagmolen, op de rechteroever het wiel van de graanmolen. Het eerste waterrad verdween al voor de Tweede Wereldoorlog. "In 1967 of 1968 werd de as van het waterrad van de Kleen Meulen doorgebrand en verdween het in de draaikolk achter de molen", weet Fernand Vanderaerden.
In 1994 werd onze watermolen geklasseerd, in 2003 werd de restauratie van het molengebouw voltooid. Daarna moest op de Mangelbeek een omleiding gegraven worden. Drie jaar geleden hebben we nieuwe molenstenen geplaatst en gisteren is het vier ton wegende reuzenrad uit gietijzer en staal geïnstalleerd. Voor de restauratie ontvingen we 80% subsidie. Tijdens de graafwerken vonden we twee oude maalstenen terug van de verdwenen olieslagmolen. Die kregen een ereplaats voor de gerestaureerde molen. In april 2009 zullen we onze eerste molendagen organiseren samen met de gemeente Lummen."
Het plaatsen van het waterrad gebeurde met een kraanwagen. "Dat was niet eenvoudig," zegt de Nederlandse molenbouwer Wim Adriaens uit Weert. "Mijn familie bouwt en restaureert al vier generaties lang wind- en watermolens. Voor ons én voor de molenaar is dit een speciale dag. Jaarlijks doen we een grote restauratie, daarnaast staat het onderhoud van molens op onze dagorde."

"Mangelbeek omgeleid tegen overstromingen", in: Het Belang van Limburg, 16.02.2007.
De Kleen Meulen op de Mangelbeek is de voorbije maanden gerestaureerd, maar het waterrad mocht nog niet geplaatst worden. Eerst moet een extra omleiding worden aangelegd om overstromingen te vermijden, en die werkzaamheden zijn nu aangevat. Daarna worden ook een vogelkijkhut en een wandelpad aangelegd in het nieuwe natuurreservaat achter de molen, met als projectnaam ‘Welkom roerdomp'.

Persbericht. "Kleen Meulen officieel open", Het Belang van Limburg, 25.04.2009.
Na de restauratie van de 18de eeuwse Kleen Meulen zal er dit weekend weer gemalen worden. Volgens molenaar Fernand Vanderaerden is dat 40 jaar geleden.
"Nu kan iedereen een kijkje komen nemen tijdens de eerste Lummense ‘Molenfeesten'. Alle bezoekers krijgen uitleg van de molenaar en er is een rondleiding voorzien in en rond het molenhuis. Het gemalen graan wordt in een oorspronkelijke bakoven tot een lekker brood gebakken. Naast de demonstraties van oude ambachten kan er met een natuurgids gewandeld worden in het vijvergebied rond de molen."
Zaterdag aan de Mangelbeekstraat 56 feest van 13 tot 18 uur en zondag van 10 tot 18 uur. Gratis toegang.
www.dekleenmeulen.be

Persbericht. Kevin Hendrickx, "De Kleen Meulen open tijdens Limburgse Molendag", Het Nieuwsblad, 28.06.2009.
Lummen - Een twintigtal molens nam zondag deel aan de Limburgse Molendag. Ook De Kleen Meulen was open voor het grote publiek. Iedereen kon zondagnamiddag gratis een kijkje gaan nemen in de Kleen Meulen in Lummen.  De 18de-eeuwse geklasseerde watermolen werd vanaf 2003 grondig gerestaureerd en kon nu dus vrij bezocht worden. In het Molenhuis kregen de bezoekers deskundige uitleg van de molenaar.

Programma officiële opening en molenfeesten 2009
WAT: Molenfeesten 25 en 26 april 2009 
WANNEER: zaterdag 25 april van 14 tot 18 uur - zondag 26 april van 10 tot 18 uur.
WAAR: Kleen Meulen Lummen. Mangelbeekstraat 56 3560 Lummen
INFO:
Molenaar Fernand Vanderaerden
Tel: 013 52 16 40:  GSM: 0472/358474  (voor interview)http://www.dekleenmeulen.be/molen
http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=1028
PROGRAMMA
Doel Molenfeesten
Het officieel openen van de Kleen Meulen nu deze volledig gerestaureerd is.
Het bieden van een volksfeest aan alle Lummenaren en belangstellende bezoekers van buiten de gemeenten, evenals een aantal genodigden.
Het doel van de feesten  is dat iedereen van Lummen en omstreken kan kennismaken met de binnenkant van de gerestaureerde molen. Gediplomeerde molengidsen worden ingezet voor de rondleidingen in de molen. Rond de molen worden allerlei nevenactiviteiten ingericht.
Op zondag 26 april vallen de Molenfeesten samen met de Erfgoeddag (erfgoedliefhebbers uit heel Vlaanderen) en met de Dag van de Aarde (natuurbeweging in heel Vlaanderen).
Onafhankelijk van het weer verwachten wij minimum 1000 bezoekers.

Persbericht. Jerina Vanstraelen, "Nostalgie in de Kleen Meulen en kunst in het Hamel", Het Nieuwsblad, 14.09.2009.
Lummen - Afgelopen zondag kon iedere cultuurliefhebber zijn hart ophalen in onze gemeente. In de Kleen Meulen, de recent gerestaureerde molen in de Mangelbeekstraat, werden de hele dag bezoekers ontvangen en gidsbeurten gegeven in het kader van Open Monumentendag. Velen combineerden deze activiteit met een bezoek aan het nabijgelegen kasteel Vanhamel, waar een tentoonstelling was van de werken van kunstschilder Léon Pringels.

Persbericht.  VJL, "Watermolen", in: Het Nieuwsblad, 02.04.2009.
Lummen - In Schalbroek is de 18-de eeuwse watermolen opnieuw in dienst. De voorbije jaren werd de molen grondig gerestaureerd en de Mangelbeek slibvrij gemaakt zodat het rad opnieuw kan draaien. Elke zaterdagnamiddag is de molen enkele uren in dienst. Scholen kunnen op aanvraag een bezoek brengen.

Plan van de (nog bestaande) Kleine Molen te Lummen,  opgesteld door ingenieur Lambert Guioth van de Limburgse afdeling van Bruggen en Wegen, voor de vaststelling van de pegelhoogte (1,350 meter) en de plaatsing van een nieuwe peilnagel. Aan weerszijden van de Mangelbeek staat een molengebouw: van de graan- en van de oliemolen. (Rijksarchief Hasselt, Provinciebestuur Limburg - Waterlopen - Kleine Molen Lummen)

Koen Luts, "Vogelkijkhut aan De Kleen Meulen", Het Nieuwsblad, 26.11.2014.
Lummen - Nabij De Kleen Meulen aan de Mangelbeekstraat liet Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek een tijdje geleden een wandelpad aanleggen.
Belangstellenden kunnen wandelen langs de oever van de Mangelbeek en door een mooi landschap van vijvers en weilanden. De drie voormalige gemeentelijke visvijvers en kweekvijvers voor onder andere karpers werden na de herinrichting een trekpleister voor allerlei watervogels. Vanuit de vogelkijkhut kunnen wandelaars de watervogels observeren.

Koen Luts, "Schuimlaag vervuilt Mangelbeek", Het Belang van Limburg, 19.01.2015.
Foto: Koen Luts
Lummen - Zaterdag dreef er een dikke laag schuim op de Mangelbeek vanaf De Kleen Meulen in Schalbroek. Volgens getuigen was de schuimlaag op een bepaald ogenblik bijna een meter dik. Er werd een duidelijke geur van detergenten waargenomen. De oorzaak is nog onbekend. De politie en milieu-inspectie onderzoeken de zaak.
Wandelaars die langs de Mangelbeek passeerden, sloegen zaterdagvoormiddag alarm. Ook Fernand Vanderaerden zag rond 10 uur achter zijn Kleen Meulen schuim drijven. "De hele beek zag wit vanaf de watermolen, alsof het gesneeuwd had. De politie werd verwittigd, ze zijn twee keer komen kijken en hebben een proces-verbaal opgesteld." Ook de brandweer van H eusden-Zolder en iemand van de gemeente kwamen ter plaatse. Mijn zoon Wim heeft met een emmer aan een stok waterstalen genomen. Het valt op dat ook nu de vervuiling in het weekend gebeurde. In het verleden werd er regelmatig mazout geloosd tijdens weekenddagen. Het h eeft erg lang gedurd voor de dader gevat werd", zegt Vanderaerden.
Molenaar Frits Haanen: "Zo'n dikke laag schuim op het water heb ik nog n ooit gezien. Vreemd genoeg was er voor de moeln geen schuim te zien. Omdat we aan het malen waren, werd het water door het snel draaiende wateerad 'opgeklopt' en zo werd het schuim zichtbaar."
Vissen
Ivo Hulslagers, hoofd van de technische dienst, werd ook verwittigd. "Volgens de specialisten kon er niet veel gedaan worden om de vervuiling te bestrijden. Voor de watermolen dreef er geen schuim op het water en daar was ook geen zichtbare vervuiling. Absorberende slangen op het water leggen , was dus zinloos. De detergenten  zaten vermengd in het water en het schuim werd pas zichtbaar achter  de watermolen die in werking was. Politie en brandweer hebben stroomop- en stroomafwaarts controles uitgeoefend. Maandag zullen de Vlaamse milieumaatschappij en de milieuinspectie de waterstalen ophalen voor onderzoek. Momenteel is de oorzaak onbekend en werden er geen dode vissen opgemekt.
Foto: "Om 17 uur was de vervuiling nog duidelijk zichtbaar", aldus Fernand Vanderaerden van De Kleen Meulen en molenaar Frits Haanen (Foto Koen Luts)

Koen Luts, "Dikke schuimlaag vervuilt Mangelbeek", Het Nieuwsblad, 19.01.2015.
Wandelaars die langs de Mangelbeek passeerden, sloegen zaterdagvoormiddag alarm. Ook Fernand Vanderaerden zag rond 10 uur achter zijn Kleen Meulen schuim drijven. 'De hele beek zag wit vanaf de watermolen, alsof het gesneeuwd had. De politie ...

 

Literatuur

Albert Vanderaerden & Eugène Wellens, "Onze Lummense molens, molenaars en bakkers", Lummen, Geschied- en Heemkundige kring Groot Lummen, 1996, p. 35-46.
Lieven Denewet, "Inventaris van de Limburgse watermolens met hun pegelhoogtes (1846-1849)", Molenecho's, 39, 2011, nr. 2
Molen Magazine, I, 2002, 2, p. 10-11;
Herman Holemans & Werner Smet, "Limburgse watermolens. Kadastergegevens: 1844-1980", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1985;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
"Vijverrijke Kleen Meulen wordt natuurgebied", in: Het Belang van Limburg, 03.10.2007.
Klu, "Nieuw groot waterrad voor de Kleen Meulen", in: Het Belang van Limburg, 16.07.2008.
Mededeling Frank De Craeke, 18.07.2008.
"Mangelbeek omgeleid tegen overstromingen", in: Het Belang van Limburg, 16.02.2007.
"Kleen Meulen officieel open", Het Belang van Limburg, 25.04.2009.
Kevin Hendrickx, "De Kleen Meulen open tijdens Limburgse Molendag", Het Nieuwsblad, 28.06.2009.
Jerina Vanstraelen, "Nostalgie in de Kleen Meulen en kunst in het Hamel", Het Nieuwsblad, 14.09.2009.
"Visdoorgang Mangelbeek afgewerkt", in: VMM-Nieuwsbrief, nr. 1, oktober 2007.
VJL, "Watermolen", in: Het Nieuwsblad, 02.04.2009.
Koen Luts, "Vogelkijkhut aan De Kleen Meulen", Het Nieuwsblad, 26.11.2014.
Koen Luts, "Schuimlaag vervuilt Mangelbeek", Het Belang van Limburg, 19.01.2015.
Koen Luts, "Dikke schuimlaag vervuilt Mangelbeek", Het Nieuwsblad, 19.01.2015.


Laatst bijgewerkt: woensdag 22 maart 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens