Molenzorg
Jabbeke, West-Vlaanderen
Naam

Molen Van Kerrebroeck

Ligging Dorpsstraat 88
8490 Jabbeke

noordzijde
tegenover Korte Molenstraat
51° 10' 53.69" N  3° 5' 15.27" E


toon op kaart
Geo positie 51.181389, 3.087896
Eigenaar Familie Van Kerrebroeck, in erfpacht van de gemeente Jabbeke
Gebouwd 1848 / 1901 / 1911
Type Stenen stellingmolen
Functie Koren- en oliemolen
Kenmerken Smalle hoge romp
Gevlucht/Rad Verwijderd in 1948
Inrichting Mechanische maalderij
Toestand Matig
Bescherming M: monument,
04.04.1944
Molenaar Geen
Openingstijden Op aanvraag, enkel de benedenverdieping
<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Kerrebroeck is een stenen stellingmolen aan de noordzijde van de Dorpsstraat (nr. 88), aan de zijde van de achtergelegen Korte Molenstraat.

Op 24 maart 1848 kreeg Jacobus Janssens-Muys, wagenmaker te Jabbeke, toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen een staakmolen op teerlingen op te trekken. Hij had het perceel gekocht van Pierre De CLoedt, die daarop blijkbaar al in 1844 een kleine staakmolen geplaatst had, blijkbaar zonder vergunning.

Jacobus Janssen  verkocht op 30 december 1852 zijn molenaarsbedrijf aan Jan Coucke, ook uit Jabbeke. Tot 1878 bleef de uitbating van de molen onder zijn hoede.

Op 21 januari 1878 verpachtte Jan Coucke de molen aan zijn knecht Alfons Van Kerrebroeck, afkomstig uit Knesselare. Jan Coucke stierf in 1894 en op 20 jul 1895 werd de molen aan de genoemde Alfons Van Kerrebroeck verkocht.

Alfons plaatste in 1881 een stoommachine. Naargelang er al dan niet genoeg wind was, werd er gemalen met wind- of stoomkracht.

Om een beter windvang te bekomen, kreeg Alfons Van Kerrebroeck op 17 mei 1901 de toestemming van de Bestendige Deputatie om de molenkast op een torenkot te plaatsen. Het werd een vrij hoog torenkot met gaanderij.

Alfons verving de stoommachine in 1910 door een verplaatsbare benzinemotor. Deze werd in 1925 omgebouwd tot een armgasmotor. Vanaf 1933 kon de molen vanuit een vrijstaand houten gebouwtje aangedreven worden door een armgasmotor.

In 1911 werd de onderbouw hoger opgemetseld, zodat een stenen stellingmolen bekomen werd. De kap, met het opschrift "18AR92" werd aangekocht bij de Gistelse burgemeester en molinoloog Alfred Ronse. In de bakstenen molen werden nog andere oudere elementen verwerkt, wat onder meer blijkt uit de datum 1768 op het klauwijzer. De stenen stellingmolen telt vijf zolders en was aanvankelijk ook uitgerust met een olieslagerij. 

Charles Van Kerrebroeck volgde in 1922 zijn vader op als molenaar. Hij maakte hoe langer hoe minder gebruik van windkracht.

In 1939 knakte een wiek af en plofte op de grond. Om het evenwihct te herstellen zaagde Charles Van Kerrebroeck de tegenovergestelde wiek af achter de askop. Nog tot in 1948 werd met één roede gemalen. Dan werd naast de tweede roede ook de volledige kap afgenomen. Vanaf dan werd nog louter met een armgasmotor gewerkt. Ondertussen werd de molen in 1944 beschermd als monument.

Alfons Van Kerrebroeck (jr.) volgde zijn vader op in 1953. Hij verving de armgasmotor in 1961 door een dieselmotor.

Nu blijft nog de smalle stenen romp over. Op het gelijkvloers bevindt zich nog een mechanische maalderij met één steenkoppel die van een andere maalderij afkomstig is. Van de twee steenkoppels op de steenzolder (tweede zolder) is nog één ter plaatse; de andere ligt buiten.

Alhoewel de onmiddellijke omgeving ingenomen wordt door een grote handelszaak aan de overkant, vormt de romp een beeldbepalend element aan de rand van de dorpskom.

De gemeente Jabbeke sloot in 2007 een erfpachtovereenkomst af met de private eigenaars, met het oog op een maalvaardige restauratie. Tevens werd een ontwerp van prijsvraag voor studieovereenkosmt voor het opmaken van een ontwerp goedgekeurd (gemeenteraad van 12 november 2007). De toewijzing laat nog steeds op zich wachten.

In het gemeentelijk investeringsbudget 2014-2019, opgenomen in het BBC-Meerjarenplan 2014-2019 / budget 2014)  is alvast 550.000 euro ingeschreven voor “Restauratie Molen Van Kerrebroeck - ontwerp” (artikel nr. 773/735/56) , waarvan 110.000 euro eigen middelen en 440.000 euro (nog aan te vragen) toelagen.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1848, opbouw: Janssens-Muys Jacobus, wagenmaker te Jabbeke
- 30.12.1853, verkoop: Coucke-De Knock Jan, zonder beroep te Loppem (notaris Lauters)
- 11.08.1875, erfenis: a) Coucke-De Knock Jan, de weduwe en de kinderen, b) de erfgenamen, c) Coucke Jean en d) Coucke-Stemgee Jan (overlijden van Jan Coucke)
- 02.11.1894, erfenis: a) Coucke-De Knock Jan, de weduwe en de kinderen, b) de erfgenamen en c) Coucke-Stemgee Jan, winkelier te Jabbeke (overlijden van Jean Coucke)
- 17.02.1895, verkoop: Coucke-Stemgee Jan, de weduwe, winkelierster te Jabbeke (notaris Van Huele)
- 20.07.1895, verkoop: Van Kerrebroeck-Van Parijs Alphonse, molenaar te Jabbeke (notaris Van Huele - korenmolen met stampkot)
- na 1912: en de kinderen (overlijden van vrouw Van Parijs)
- 02.03.1922, rectificatie: Van Kerrebroeck-De Meulemeester Charles Louis, molenaar te Jabbeke (notaris Vanderheyde)
- 19.08.1952, verkoop: Van Kerrebroeck-Maene Alfons Joseph, molenaar te Jabbeke (notaris Vanhoestenberghe)
- 2003, erfenis: Maene Margriet (overlijden van Van Kerrebroeck Alfons)
- 2007: in erfpacht aan de gemeente Jabbeke, met het oog op restauratie

Lieven DENEWET é Herman HOLEMANS

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Foto: Lieven Denewet

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Foto d.d. 18.05.1939. De personen zijn: Armand Vanhulle, Georges Paques (omgekomen in Duits concentratiekamp), Marcel Dierickx (°1922) en Robert Misseeuw (+). Foto coll. erven Marcel Dierickx, Sint-Michiels.

Bijlagen

Intekendatum: 16.06.2008, 11 u., i.p.v. 09.05.2008, 11 u.
Molen:  Jabbeke  (W.-Vl.), Molen  Van  Kerrebroeck -

stenen stellingmolen en mechanische maalderij        
Bouwheer: Gemeente Jabbeke
Opdracht: Algemene offerte-aanvraag voor de aanstelling  van architect-ontwerper voor de opmaak van definitief bouwkundig  ontwerp voor de uitvoering van consolidatie- en restauratiewerken
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
Offertes: Multiprofessionele architectenvennootschap Monument in Ontwikkeling, Nieuwpoort; Okkerse Sabine Architectenbureau, Horebeke; ABM, Jabbeke; Pluspunt, Zulte; Gantois Gisèle, Asse; Rabaut Architecten, Diksmuide; Que Mas bvba, Oostende; Deschacht Freddy ir.-arch., Ruiselede
Toekenning: nog niet gebeurd (april 2011)

Bezwaarschrift door de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw tegen de uitbreiding van een autogarage tot tegen de molenromp.
Hooglede, 04.10.2006
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
van en te 8490 Jabbeke
BETREFT:
aanvraag stedenbouwkundige vergunning d.d. 06.09.2006.
bouwen van een autogarage na afbraak van een bestaand pand,
Dorpsstraat 90 te Jabbeke, kadastraal bekend: Afdeling 1, Sectie A, nr. 884c
Openbaar Onderzoek tot 06.10.2006.
BEZWAARSCHRIFT
Geachte,
Onze vereniging, Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw (ondernemingsnr. 443.276.142), dient bezwaar in tegen bouwgenoemde aanvraag.
We motiveren onze bezwaren als volgt.
1) In de ingediende plannen werd onder “inplanting/situatie” nagelaten te vermelden, dat op het aangrenzend perceel een beschermd monument bevindt, met name: Molen Van Kerrebrouck, beschermd als monument op 04.04.1944.
2) Door bovengenoemde nalatigheid, wordt gelegenheid geschapen tot het ontduiken van het verplicht bindend advies van de Afdeling Monumenten en Landschappen bij beschermde monumenten en landschappen.
3) De voorziene uitbreiding van de bestaande garage, precies in de richting van de molen (tot op slechts een 5-tal meter, met een hoge blinde muur!!) zou de molen als beschermd monument ontluisteren, hetgeen volledig in strijd is met zowel de wettelijke beschikkingen als met de geest van het beschermingsbesluit.
- De molen zou aan één zijde geheel ingebouwd geraken
- Hij zou zijn beeldbepalende functie bij het binnenkomen van Jabbeke (vooral vanuit de steenweg uit Gistel) verliezen
- De grote garage-uitbreiding belemmert een potentiële toekomst voor een completering van de molen (met een nieuwe gaanderij en wiekenkruis). Door die dichte aanbouw zou die nieuwe gaanderij zelfs niet meer rondom kunnen aangebracht worden.
4) Sterke afbreuk aan de monumentale waarde van Van Kerrebroucks Molen, waarvan een restauratie wenselijk is, zoals dit ook aangegeven wordt door de gemeenteoverheid van Jabbeke:
“Voor de kern Jabbeke kan de restauratie van de molen uit het oogpunt van algemeen uitzicht, toerisme, heemkunde, monumentenzorg… een meerwaarde betekenen” (letterlijk citaat uit: brief van het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke aan eigenares Margaretha Maene, d.d. 16.08.2005, briefkenmerk U/SEC/2005/48910).
De Molen Van Kerrebroeck, gebouwd in 1848, is - ook in zijn huidige vorm als molenromp - een merkwaardig industrieel-archeologisch monument.
Het toont ons de overgang van windenergie naar mechanische aandrijving. (De windaandrijving gebeurde tot in 1948; het mechanisch malen tot in de jaren 1980). In de goed bewaarde molenromp is het mechanisme met de dieselmotor nog aanwezig. Voor meer historische en technische gegevens verwijzen we graag naar de website www.molenechos.org, knop: Belgisch Molenbestand, trefwoord: Jabbeke.
5) De uitbreiding van de bestaande garage, precies in de richting van de oude dorpskern, zal een nog grotere overlast geven (milieuhinder: lawaai, uitlaatgassen…) aan de dichte bebouwing (woonzone) in de onmiddellijke omgeving. Volgens de huidige planologische opvattingen, zou op deze plaats geen grote garage meer toegelaten worden. Nog verdere uitbreiding zou deze anomalie enkel nog maar kunnen vergroten.
Hoogachtend,
Namens de Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw
Lieven DENEWET
Secretaris

2. Coördinatievoorstel voor de redding van Van Kerrebroecks molen.
Geachte heer Bogaert
Schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening
Toekomstig Burgemeester van Jabbeke
Zoals het u wellicht bekend is, diende onze Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw een bezwaarschrift in tegen de uitbreiding van een garage naast de als monument beschermde Van Kerrebroeckmolen te Jabbeke.
We maakten er melding van in ons ledenblad en dat leidde kennelijk ook tot een aantal persberichten.
Uiteraard is het onze doelstelling om de nog resterende molens van verdwijning te vrijwaren. Anderzijds zijn we ook geen extremisten, en vinden we b.v. niet dat iedere molenromp weer een complete windmolen dient te worden!
Anderzijds heeft Van Kerrebroecks molen een grote waarde in zijn huidige toestand als romp, omdat de aanwezige dieselmotor, de maalstenen en de tandwielen, ons de evolutie van windmolen naar mechanische molen tonen: een waardevol stuk industriële archeologie (van wind-, over stoom-, armgas- naar dieselaandrijving). Trouwens, tot in de jaren 1990 bleef de maalderij in werking.
Mocht de molenromp dus gerenoveerd kunnen worden in zijn huidige gedaante (met herstelling van de romp, veilig toegankelijk maken tot boven en herstel van het bestaande mechanisme), dan zou het een prachtige aanwinst betekenen voor de dorpskern van Jabbeke. Op kermis- en monumentendagen zou de romp kunnen opengesteld worden, er kunnen maaldemonstraties (met de motor) gegeven worden, het mooie tuintje kan met stoelen worden voorzien enz.
Daarom stellen we voor als wenselijk compromis tussen de verschillende partijen (maar ook los op zich zeker te overwegen):
- dat het leegstaand woonhuis kan dienen als uitbreiding van de garage, weliswaar enkel mits inachtneming van: geen grote overschrijding van het huidig bouwvolume, zowel naar de diepte (achterliggend), de nokhoogte en vooral: de dakhelling in de richting van het molengebouw (een talud).
- (mits) dat de gemeente Jabbeke het molengebouw en het voorliggend tuintje in eigendom neemt van de huidige eigenares, mevr. Kerrebroeck-Maene. Volgens ons zou de vraagprijs kunnen gebaseerd worden op de prijs van het perceel, wellicht als bouwgrond, zonder in meerdering te gaan door de aanwezigheid van de molenromp (aangezien die kostendragend is en precies in compensatie zou gelden voor de aankoop als bouwgrond).
De gemeente Jabbeke zou een meerjarenplan kunnen opstellen voor de renovatie van de molenromp; een realisatie over b.v. vijf jaar zou b.v. al heel mooi zijn.
Bovendien wordt expliciet vermeld in het Decreet op de Restauratiepremie, dat ook molenrompen (naast complete windmolens) in aanmerking komen om 80 % subsidie te krijgen van de hogere overheden (bij gemeentelijk bezit: 60% van de Vlaamse Gemeenschap en 20% van de Provincie).
Met vriendelijke groeten,
Lieven Denewet, 02.11.2006.

3. Persbericht. Pieter Segaert, "Heibel rond historische molen in Dorpsstraat te Jabbeke. Werkgroep vreest einde Van Kerrebroecksmolen door uitbreiding garage Cools", in: Het Laatste Nieuws, 03.11.2006, p. 17.
De vzw Werkgroep West-Vlaamse Molens is bezorgd over het lot van de Van Kerrebroecksmolen in de Dorpsstraat in Jabbeke. Garage Cools plant naast de molen immers een uitbreiding van zijn gebouwen. Volgens de werkgroep zouden die plannen de doodsteek betekenen voor de historisch waardevolle molen, die nochtans in 1944 al beschermd werd.
«De Van Kerrebroecksmolen uit 1848 is een belangrijk monument voor de industriële archeologie», zegt Lieven Denewet van Werkgroep West-Vlaamse Molens. «De molen heeft een interessante evolutie ondergaan. Ze werd achtereenvolgens aangedreven door de wind, door armgas en door een dieselmotor.» Garage Cools diende een bouwaanvraag in op 6 september bij het schepencollege. Het niet bewoonde huis tussen de garage en de molen zou verbouwd worden tot extra ruimte voor het autobedrijf. Bijna een maand later diende de vzw een bezwaarschrift in.
restauratie
«We willen met niemand ruzie maken. Maar met de huidige plannen zou de molen aan het zicht onttrokken worden. Dat is in strijd met de wet die monumenten beschermt. Bovendien vermelden de plannen niet dat het perceel grenst aan een historische site. In het verleden heeft dat nog tot het ontduiken van het bindend advies van Monumenten en Landschappen geleid», zegt Lieven. Volgens de vzw neemt de gemeente Jabbeke best de site, die nu nog in privé handen is, over. «Met een restauratie zou de molen opengesteld kunnen worden voor het publiek. Een restauratie van de romp zou de gemeente 25.000 euro kosten. De andere 80 procent van de kosten wordt dan betaald door de Vlaamse overheid en de provincie», zegt Lieven. Zaakvoerder Paul Cools is teleurgesteld dat hij op de bestaande afmetingen niet mag doen wat ik wil doen. «Bovendien komt die muur niet eens over de hele breedte van het perceel. De bestaande toestand blijft nagenoeg ongewijzigd. De vzw moet de plannen nazien zoals ze werkelijk zijn. Is die molen dan zoveel meer waard dan extra tewerkstelling?», vraagt hij zich af. Het Jabbeekse schepencollege buigt zich deze maand over de kwestie. Nadien geeft Stedebouw advies. Ook Monumenten en Landschappen moet zich over de bouwaanvraag uitspreken. Finaal beslist het schepencollege.

4. Persbericht. Ilse Snick, "Garage Cools mag niet uitbreiden. Agentschap Onroerend Erfgoed steunt werkgroep in strijd voor Van Kerrebroecks Molen", Het Nieuwsblad, 15.11.2006, p. 20 - gelijkaardig bericht in: De Standaard, 15.11.2006, p. 28.
Jabbeke - Garage Cools mag niet uitbreiden. De ingreep kan de maalvaardigheid van de Van Kerrebroecks Molen in het gedrang brengen. Zo luidt het advies van de monumentenbeschermers. Maandag neemt het schepencollege een beslissing. Het was de vzw Werkgroep West-Vlaamse Molens die bezwaar indiende tegen de geplande uitbreiding van de garage Cools. ,,De voorziene uitbreiding van de Mercedes-garage zou de molen als beschermd monument ontluisteren. Op slechts vijf meter van de molen wil men een hoge blinde muur plaatsen, waardoor de molen aan één zijde volledig ingebouwd zou geraken. Bovendien zou de beeldbepalende functie van de molen bij het binnenkomen van Jabbeke verloren gaan.''
,,Ook belemmert de aanzienlijke uitbreiding van de garage de mogelijke vervollediging van de molen met en nieuwe gaanderij en wiekenkruis. Door die dichte aanbouw zou die nieuwe gaanderij zelfs niet meer rondom de molen kunnen aangebracht worden'', vindt secretaris Lieven Denewet van de Werkgroep West-Vlaamse Molens.
Staakmolen op torenkot
De Van Kerrebroecks Molen werd in 1848 gebouwd als een staakmolen op torenkot. In 1944 werd de molen beschermd als monument. De laatste molenaar Alfons Van Kerrebroeck, die in 2003 overleed, maalde er nog tot in de jaren negentig met een dieselmotor.
Het interieur bleef grotendeels bewaard. ,,Ook in zijn huidige vorm als molenromp is de Van Kerrebroecks Molen een merkwaardig industrieel-archeologisch monument. Hij toont ons de overgang van windenergie naar mechanische aandrijving'', verduidelijkt molenkenner Lieven Denewet.
Overlast voor buurt
In haar bezwaar wees de Molenwerkgroep ook op de mogelijke overlast voor het dorp door de geplande uitbreiding. ,,Volgens de huidige planologische opvattingen zou op deze plaats geen grote garage meer toegelaten worden. De geplande schaalvergoting precies in de richting van de oude dorpskern zal een nog grotere overlast geven, zoals lawaaihinder en uitlaatgassen'', besluit de Werkgroep West-Vlaamse Molens in haar bezwaarschrift.
Maandag beslissing
Nu het Agentschap Onroerend Erfgoed een negatief advies formuleerde, ligt de eindbeslissing over de bouwaanvraag bij het schepencollege van Jabbeke. Volgens toekomstig burgemeester Hendrik Bogaert komt het dossier volgende week maandag ter sprake op het schepencollege. Bij garage Cools wilde niemand reageren.

5. Persbericht. I[lse] Sn[ick], "Molen wordt toeristische trekpleister", in: Het Nieuwsblad, 28.11.2006.
Jabbeke - Het gemeentebestuur deed de familie Van Kerrebroeck een voorstel om de gelijknamige molen in erfpacht te nemen. De gemeente wil de beschermde staakmolen in zijn oorspronkelijke staat herstellen.
Het is de bedoeling dat Van Kerrebroecks Molen een toeristische troef wordt.
,,We willen de molen de komende jaren weer volledig maalvaardig maken. Het is een mooi stukje industriële architectuur dat we in ere willen herstellen'', zegt toekomstig burgemeester Hendrik Bogaert.
De bal ligt nu in het kamp van de familie Van Kerrebroeck. ,,Als zij akkoord gaat met deze regeling, hopen we begin volgend jaar te starten met de erfpachtregeling'', zegt Bogaert. ,,Aan de werkzaamheden hangt een prijskaartje van 500.000 euro. Daarvan moet de gemeente een vijfde voor eigen rekening nemen. Het grootste deel wordt gefinancierd door middel van subsidies. We willen het project over vijf jaar spreiden.''
Van Kerrebroecks molen zal naast een toeristische ook een educatieve functie krijgen. ,,Eens de molen afgewerkt is, zullen we die openstellen tijdens de avondmarkt of andere feestelijkheden. Ook scholen zullen een kijkje kunnen nemen in Van Kerrebroecks molen'', kondigt Hendrik Bogaert aan.
De molen kwam begin deze maand in de aandacht doordat de garage Cools een bouwaanvraag indiende voor de uitbreiding van haar gebouwen. De Werkgroep West-Vlaamse Molens diende toen een klacht in tegen die aanvraag omdat de geplande uitbreiding de renovatie van de molen in de weg stond. Inmiddels paste de garage Cools haar bouwaanvraag aan. ,,Volgens de nieuwe plannen zal de vernieuwde molen volledig tot zijn recht komen. De Molenwerkgroep gaat alvast akkoord'', besluit Bogaert. (isn)

6. DAL, "Gemeenteraad", in: Het Nieuwsblad, 10.11.2007.
Gemeenteraad. JABBEKE - De gemeenteraad komt op maandag 12november om 20uur samen in de raadszaal. Het inbreidingsproject in het centrum van Jabbeke en de restauratie van de molen Van Kerrebroeck komen aan bod. Ook de vernieuwing van trottoirs en opritten in de Provenhofstraat in Varsenare en de Koornblomme staan op de agenda. Verder wordt ook de uitbreiding van de jeugdlokalen van KSA en VKSJ Varsenare besproken. (dal)

7. Danny Lingier, "'Nieuwe toeristische troef voor Jabbeke'
Van Kerrebroeckmolen in oorspronkelijke staat hersteld", in: Het Nieuwsblad, 21.11.2007.
Jabbeke  - De gemeenteraad zette het licht op groen voor de restauratie van de Van Kerrebroeckmolen. De gemeente wil die in zijn oorspronkelijke staat herstellen. 'De molen wordt een nieuwe toeristische troef', zegt schepen van Cultuur Heidi Vanhaverbeke.
'Bedoeling is om de molen weer maalvaardig te maken', legt Heidi Vanhaverbeke uit. 'De volledige renovatie zal ongeveer 500.000euro kosten. Tachtig procent van dat bedrag wordt gesubsidieerd. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage beperkt wordt tot 100.000euro. De renovatie zal over een vijftal jaar gespreid worden. Dan krijgt het centrum van Jabbeke er een toeristisch trekpleister bij. De molenromp blijft een beeldbepalend element aan de rand van de dorpskom.'
De Van Kerrebroeckmolen is een merkwaardig industrieel-archeologisch monument. Het toont de overgang van windenergie naar mechanische aandrijving.
'De molen zou hoe langer hoe minder gebruik maken van windkracht. In 1948 werd naast de tweede roede ook de volledige kap afgenomen. In de goed bewaarde molenromp is het mechanisme met de dieselmotor nog aanwezig.'
De Van Kerrebroecks Molen werd in 1848 gebouwd als een staakmolen op torenkot. In 1944 werd de molen beschermd als monument. De laatste molenaar Alfons Van Kerrebroeck, die in 2003 overleed, maalde er nog tot in de jaren negentig met een dieselmotor. Met de familie Van Kerrebrouck werd nu een erfpachtregeling uitgewerkt.
Hoe de molen straks wordt uitgebaat, is nog niet helemaal duidelijk. 'Met de cultuurraad zullen we bekijken wat haalbaar is. Er zijn heel veel voorstellen. Een onderkomen voor de cultuurdienst of pedagogische projecten over de werking van een molen. Er zijn verschillende pistes mogelijk. Aan de rand van de dorpskern wordt de Van Kerrebroeckmolen in elk geval een nieuwe attractiepool voor Jabbeke', besluit Vanhaverbeke.

8. Restauratie Kerrebrouck Molen
Publicatie:   2008-04-07    N. 004669  Pagina:   7299
Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Jabbeke, Dorpstraat 3, 8490 JABBEKE, België, t.a.v. Gabriel Acke
Tel. (32-50) 81 01 21, fax (32-50) 81 01 17
E-mail: gabriel.acke@jabbeke.be
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: http://gemeentehuis@jabbeke.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten:
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Restauratie Kerrebrouck Molen
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Diensten. Categorie diensten: 01
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Jabbeke
NUTS-code: BE251
II.1.3) De aankondiging betreft: Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen): Opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
Hoofdopdracht: 74000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja.
II.1.8) Verdeling in percelen: neen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De ontwerper moet voldoen aan de wettelijke bepalingen in verband met inschrijving in het beroeps of handelsregister.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De ontwerper moet voldoen aan de wettelijke bepalingen in verband met de sociale wetgeving, en inschrijving in het beroeps of handelsregister.
Eventueel vereiste minimumeisen: - RSZ-attest laatse kwartaal
- Attest van niet-faling
- Attest verzekering beroepsaansprakelijkheid
III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie bestek
Eventueel vereiste minimumeisen: zie bestek
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Architecten
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: KER 001
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 02/05/2008; tijdstip: 17:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: datum: 09/05/2008; tijdstip: 11:00
Plaats: Gemeentehuis Jabbeke Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke Gemeenteraadszaal
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht: neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd: neen.
VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00179773/2008029090
Het lastenboek houdende de voorwaarden tot deelneming en voorwaarden van de opdracht is te bekomen na aanvraag op het email adres gemeentehuis@jabbeke.be met referentie Molen Kerrebrouck
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=710003050C03
- Molen Kerrebrouck.doc
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Het lastenboek houdende de voorwaarden tot deelneming en voorwaarden van de opdracht is te bekomen na aanvraag op het email adres gemeentehuis@jabbeke.be met referentie aanvraag bestek Molen Kerrebrouck
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 3/4/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

9. Opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
Publicatie:  2008-05-14   N. 006753   Pagina:  10808
WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 68 van 07/04/08, blz. 7299, bericht 4669
Oorspronkelijke publicatie in PB: van 07/04/2008
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeente Jabbeke, Dorpstraat 3, 8490 JABBEKE.
Website : gemeentehuis@jabbeke.be.
Contactpersoon: Gabriel Acke.
Tel. (32-50) 81 01 21. Fax (32-50) 81 01 17.
E-mail: gabriel.acke@jabbeke.be.
Beschrijving:
Beschrijving/voorwerp van de opdracht:
Opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
Te wijzigen tekst:
II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen.
Opmaken van een volledig ontwerp (voorontwerp en definitief bouwkundig ontwerp) voor het uitvoeren van consolidatie- en restauratiewerken aan de Kerrebrouckmolen Dorpsstraat 88, 8490 Jabbeke.
IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
Datum: 16/06/2008. Tijdstip: 11 :00 Plaats: Gemeentehuis Jabbeke Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke Gemeenteraadszaal
VI.3 Het nieuwe lastenboek houdende voorwaarden tot deelneming en voorwaarden van de opdracht is te bekomen na aanvraag op het emailadres gemeentehuis@jabbeke.be met referentie Nieuw Molen Kerrebroeck.
Datum van verzending van de aankondiging: 09/05/2008.
(@Ref :00179773/2008053446) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006

Uitslag

Studieopdrachten West-Vlaanderen 16/06/08 11:00:00
Jabbeke
in de gemeenteraadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 JABBEKE
alg. offerte-aanvraag voor de aanstelling van een architect-ontwerper voor het opmaken van een definitief bouwkundig ontwerp voor het uitvoeren van consolidatie-en restauratiewerken aan de Kerrebrouck Molen, Dorpsstraat 88.
Offertes
Monument in Ontwikkeling, Onze-Lieve-Vrouwstraat 5, 8620 Nieuwpoort
Okkerse Sabine Architectenbureau, Ommegangstraat 2, 9667 Horebeke
ABM, 8490 Jabbeke
Pluspunt, Paradijsstraat 11, 9870 Zulte
Gantois Gisèle, 1730 Asse
Rabaut Architecten, 8600 Diksmuide
Que Mas BVBA, Hendrik Baelskaai 40, 8400 Oostende
Deschacht Freddy Arch., 8755 Ruiselede
Publicaties Bouwkroniek: web 43-2008 Publicatie Web: 23/10/08 9:13:11

Gemeenteraadsbeslissing
Algemene bouwwerken
West-Vlaanderen
Gemeenteraad
Jabbeke
Werken. Windmolen Van Kerrebroeck. Uitvoeren dringende herstel- en instandhoudingswerken. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Raming 24.793,39 excl. btw of 30.000 euro incl. 21% btw.
Gabriël Acke gemeentehuis @ jabbeke.be
Publicaties Bouwkroniek: web 37-2015 38-2015
Publicatie Web: 9/09/15 11:27:09

Patrick Anthone, "Gemeenteraad keurt begroting 2011 goed. Cathilleweg ondergaat facelift", in: Brugsch Handelsblad, 24.12.2010.
Jabbeke. Jabbeke investeerde de laatste tien jaar ruim 44 miljoen euro. Ook voor 2011 staan er heel wat projecten op de begroting: onder andere de heraanleg van de Cathilleweg en de renovatie van het dak van SPC Hof ter Straeten in Varsenare. Maar de oppositie blijft de schuldenlast vrezen. (...) Het ontwerp van de restauratie van de molen Van Kerrebroek en de uitbreiding van de begraafplaatsen zitten eveneens in de pijplijn.

"Opknapbeurt voor molen Van Kerrebroeck", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014, p. 1.
"Molen Van Kerrebroeck krijgt nodige restauratie", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014.
Jabbeke - De molen van de familie Van Kerrebroeck is er erg aan toe. Een renovatie, trouwens verplicht door het Vlaamse Gewest, dringt zich op. Gelukkig staat het dossier opnieuw op het beleidsplan van de gemeente, de vraag is enkel wanneer en in welke mate de molen wrodt gerenoveerd of gerestaureerd.

"Kranige Margriet nog steeds in wolwinkel", Brugsch Handelsblad, 28.03.2014.
De laatste molenaar Alfons Van Kerrebroeck stierf in 2003. Sindsdien is de molen niet meer actief. Zijn weduwe Margriet Maene is ondertussen al 87 jaar, maar ze houdt in de aanpalende woning nog altijd de wolwinkel open.

PA, "Molen in de steigers", Brugsch Handelsblad, 17.07.2015, p. 52.
Jabbeke. De molen van de familie Van Kerrebroeck, in erfpacht bij de Gemeente Jabbeke, is er erg aan toe. De restauratie laat op zich wachten, maar nu zijn er dringende herstel- en onderhoudswerken nodig. De gemeente voorziet 24.700 euro daarvoor.
De stenen stellingmolen is het enige erkende en publieke monument in het Jabbeekse dorpscentrum. Maar vreemd genoeg lijkt er zich al jaren niemand te bekommeren om de molen. In het gemeentelijk investeringsbudget 2014-2019 werd wel 550.000 euro ingeschreven voor de restauratie van de molen Van Kerrebroeck, maar blijkbaar gaat het verval van de molen sneller dan het restauratiedossier... "Tijdens de gemeenteraad hebben we beslist om de nodige en inderdaad dringende herstel- en onderhoudswerken aan de molen te laten uitvoeren. Daarvoor hebben we een budget uitgetrokken van 24.700 euro, exclusief de BTW", aldus schepen van cultuur Heidi Vanhaverbeke. "Maar de restauratie van de molen komt eraan, alleen zijn dat niet zulke evidente dossiers en moeten we geduld hebben. Een studiebureau is momenteel bezig met de opmaak van een beheersplan. Daarin zal uiteraard de wijze van restauratie beslist worden. Zo moet er nog de keuze gemaakt worden om wel of niet de wieken terug te plaatsen, want dat is dan uiteraard wel de duurste restauratievorm. Daarnaast moet ook nog de functie van de molen na restauratie vastgelegd worden, maar meer en meer zijn we als bestuur geneigd om het vooral gewoon als monument te laten fungeren en het minder een publieke functie te geven."
Het zou minstens nog twee jaar duren vooraleer kan overgegaan worden tot een, grotendeels gesubsidieerde, restauratie. De huidige instandhoudingswerken aan de molen, die er erg verkrot bijstaaat, zijn dan ook geen overbodige luxe. Er zijn reeds enkele jaren scheuren in de muren en het gebouw is al anderhalf jaar ontoegankelijk verklaard.
(Foto) Margriet Maene voor de Molen van Kerrebroek, die enkele noodherstellingen ondergaat. (Foto BP).

PAB, "Molen van Kerrebroeck krijgt dringende herstelling", Het Laatste Nieuws, 18.07.2015.
De vervallen molen van de familie Van Kerrebroeck, in de Dorpsstraat in Jabbeke, krijgt een dringende herstelling in afwachting van een volledige restauratie. "Bij stormweer belandt er al eens een steen in mijn tuin", zegt Margriet Maene (88), weduwe van de laatste molenaar Alfons Van Kerrebroeck.
De stenen stellingmolen uit 1901 is het enige erkende publieke monument in het Jabbeekse centrum. Al jaren staat de molen er schabouwelijk bij en dringt een restauratie zich op. Begin vorig jaar nog werd het gebouw ontoegankelijk verklaard. Maar in het gemeentelijk budget 2014-2019 werd een budget van 550.000 euro ingeschreven. "Momenteel wordt er werk gemaakt van een plan, waarmee we het subsidiedossier voor een restauratie kunnen opmaken", zegt schepen van Cultuur Heidi Vanhaverbeke (CD&V). Omdat de molen er zo erg aan toe is, moeten we nu circa 2,5 jaar tot aan de restauratie overbruggen met de nodige herstellingswerken. Daarvoor trekken we als gemeentebestuur nu al 24.700 euro uit." Voor de 88-jarige Margriet Maene komt dit geen dag te vroeg. De weduwe van de laatste molenaar Alfons Van Kerrebroeck meldde het verval al jaren geleden bij het gemeentebestuur.
"In die tijd is de toestand van de molen er nog erg op achteruit gegaan", zegt Margriet Maene, die nog altijd naast de molen een wolwinkel uitbaat. "Er zitten stenen los en zowat alle ruiten zijn kapot. Bij stormweer durft er al eens een steen in mijn tuin belanden. Levensgevaarlijk is dat." 

Jabbeke. Notulen gemeeneraad 13 juli 2015, p. 20-21.
12. Overheidsopdrachten - windmolen Van Kerrebroeck - uitvoeren van dringende herstel- en instandhoudingswerken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot uitvoeren van dringende herstel- en instandhoudingswerken aan de molen Van Kerrebroeck en dit via onderhandelingsprocdure zonder voorafgaande bekendmaking.
Door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd al eerder bij de gemeente Jabbeke, als erfpachthouder van de molen Van Kerrebroeck, aangedrongen om in afwachting van de opstart van de restauratie van de molen dringende instandhoudingswerken aan dit beschermd monument uit te voeren.
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43§2, 11° - in verband met het vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten worden toegewezen en het vastellen van de voorwaarden ervan.
De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, §1, 1°a (limiet van 85.000,00 euro, excl. BTW niet overschreden)
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopddrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregeling van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen meer bepaald artikel 5, §3.
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op 24.793,39 euro excl. BTW of 30.000 eruo incl. 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Besluit
Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij middel van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 2: De technische beschrivjing en de raming voor de opdracht "Monument - uitvoeren van herstel- en instandhoudingswerken - Molen Van Kerrebroeck", opgesteld door Secretarie worden goedgekeurd. De raming bedraagt 24.793,39 euro excl. BTW of 30.0000 euro incl. 21% BTW.
Aertikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbesluit van 2015, en gebeurt met eigen middelen.

"Belastingen in Jabbeke blijven gelijk". Krant Van West-Vlaanderen, editie Brugsch Handelsblad, 01.01.2016.
Jabbeke  - Vorig jaar betekenden een aantal onverwachte kosten een doorrekening in de vorm van een belastingsverhoging. Nu blijft alles gelijk. Enkele investeringen worden wel uitgesteld.

PAB, "Jabbeke. Belastingen blijven gelijk", Het Laatste Nieuws, 04.01.2016.
De Jabbeekse belastingsvoet blijft op dezelfde hoogte. Om dit te handhaven wordt de personeelskost beperkt en stelt men enkele investeringen uit naar het einde van deze legislatuur.
"De lage belastingspolitiek van Jabbeke wordt gehandhaafd", stelt burgemeester Daniël Vanhessche. "De personenbelasting blijft op 7,7%. Eigenaars van woningen betalen 1550 opcentiemen. Langs de kant van de uitgaven blijven we zuinig. Zo weegt de personeelskosten te Jabbeke niet zo zwaar op het budget. Bij gelijkaardige gemeenten komt dit al vlug op de helft van het budget, in Jabbeke op zo'n 30%. Dit maakt dat we de komende jaren toch telkens zo'n 3 miljoen kunnen investeren." Voor 2016 betekent dit ondermeer de realisatie van het inbreidingsproject Jabbeke (80 woningen) op gronden van de vroegere sporthal, de vernieuwing van het Bogaertstadion (KSV Jabbeke) waarbij 500.000 euro wordt voorzien. Daarnaast is er de renovatie van de IBO's te Jabbeke en Snellegem, met een prijskaartje van 250.000 euro. Ook het SPC Varsenare (440.000 euro) zou een renovatiebeurt krijgen. Het lang verwachte park voor avonturensport (250.000 euro), op het domein tussen VTC Jabbeke en het recreatiedomein Klein Strand in, en de renovatie van de molen Van Kerrebroek (550.000 euro) zouden er in 2017 komen.

Vele werkzaamheden op de molen werden uitgevoerd door molenmaker August Peel, geboren te Gistel op 22 september 1853 en aldaar overleden op 26 maart 1931.
Op zijn bidprentje staat het volgende gedicht.

De man die vijftig jaren 't leven
Aan 't levenloos getimmer gaf
Ligt, geel als hout daar neer, ach even
Als elke vrucht die rijpt voor 't graf

Zo stort een eik na eeuwen neder
Als niemand nog zijn val verwacht
Zo neigt het riet, zo knakt de ceder
Bij stormen in de eerste nacht

Laat lopen nu wat lopen wille
Mijns hartens rad ligt in de vang
Op mijne beurt lig ik ook stille
Mijn tij is af met 's levens gang

Een maalgang is des mensens leven
Hij zelf een graantjen op den steen
Gelukkig wie, als hij gewreven
Tot in de kist, gleed zuiver heen

Literatuur

Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 236-237 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 109;
R. Henneman, "Windmolens te Jabbeke", in: Biekorf, LVIII, 1957, p. 368-370;
André Van Eenoo, "Jabbeke. Historie en legende. Deel 3", Jabbeke, p. 237-239;
W. Roels, "De windmolens te Jabbeke", in: Molenecho's, II, 1974, 10, p. 75-76, 79:
"Molens te Jabbeke", in: De Westvlaming, LV, 1962, nr. 10;
L. Denewet, "Molenaar Alfons Van Kerrebroeck overleden", in: West-Vlaams Molenblad, XIX, 2003, 4, p. 165-166.
L. Denewet & F. De Craeke, "Onze Werkgroep wil molenbiotoop te Jabbeke redden", in: West-Vlaams Molenblad, XXII, 2006, nr. 3, p. 110-112.
A. Van Eenoo, "Jabbeke. Histories en legenden", 3 dln., Jabbeke, s.d.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel III. Gemeenten H-J", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1995.

Persberichten
Pieter Segaert, "Heibel rond historische molen in Dorpsstraat (te) Jabbeke. Werkgroep vreest einde van Kerrebroecksmolen door uitbreiding garage Cools", in: Het Laatste Nieuws, editie Brugge-Oostkust, 03.11.2006, p. 17;
Ilse Snick, "Garage Cools mag niet uitbreiden. Agentschap Onroerend Erfgoed steunt werkgroep in strijd voor Van Kerrebroecks Molen", in: Het Nieuwsblad, ed. Brugge-Oostkust, 15.11.2006, p. 20;
ISN, "Jabbeke. Uitbreiding garage Cools schaadt beschermde molen", in: De Standaard, regio West-Vlaanderen, 15.11.2006, p. 28;
I[lse] Sn[ick], "Molen wordt toeristische trekpleister", Het Nieuwsblad, 28.11.2006.
DAL, "Gemeenteraad", in: Het Nieuwsblad, 10.11.2007.
Danny Lingier, "Nieuwe toeristische troef voor Jabbeke. Van Kerrebroeckmolen in oorspronkelijke staat hersteld", in: Het Nieuwsblad, 21.11.2007.
Patrick Anthone, "Gemeenteraad keurt begroting 2011 goed. Cathilleweg ondergaat facelift", in: Brugsch Handelsblad, 24.12.2010.
"Opknapbeurt voor molen Van Kerrebroeck", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014, p. 1.
"Molen Van Kerrebroeck krijgt nodige restauratie", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014.
"Kranige Margriet nog steeds in wolwinkel", Brugsch Handelsblad, 28.03.2014.
PA, "Molen in de steigers", Brugsch Handelsblad, 17.07.2015, p. 52.
PAB, "Molen van Kerrebroeck krijgt dringende herstelling", Het Laatste Nieuws, 18.07.2015.
"Belastingen in Jabbeke blijven gelijk". Krant Van West-Vlaanderen, editie Brugsch Handelsblad, 01.01.2016.
PAB, "Jabbeke. Belastingen blijven gelijk", Het Laatste Nieuws, 04.01.2016.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 maart 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens